Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Piotrków koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów

 

logo Inpe Logo SEP

Pierwsze lata działalności

Pierwsze lata działalności

 

Od początku istnienia koło SEP zetknęło się z problemami macierzystego zakładu wobec których nie mogło być obojętne. Wierne Staszicowemu hasłu "Być narodowi użytecznym" oraz tradycji Stowarzyszenia w działalności na rzecz rozwoju polskiej energetyki i gospodarki narodowej, podejmowało różnorakie zadania czy przedsięwzięcia wynikające z potrzeb macierzystego zakładu, jego załogi, mieszkańców miasta a także okolicznych miejscowości. Członkowie koła społecznie opracowali dokumentację projektową, organizowali i nadzorowali prowadzenie robót elektrycznych dla wielu obiektów rozwijającego się miasta, tymczasowych obiektów inwestora tymczasowej łączności i zasilania elektrycznego zaplecza inwestora i wykonawców budowlano-montażowych placu budowy elektrowni. Przykładowo można tu wymienić oświetlenie Parku Tysiąclecia i zasilanie tymczasowych ujęć wody w Bełchatowie, tymczasowych linii elektroenergetycznych 15 kV i telekomunikacyjnych dla placu budowy, modernizację instalacji energetycznych w Przychodniach i Ośrodkach Zdrowia w Bełchatowie oraz w Zelowie, elektryfikację ogródków działkowych w Bełchatowie oraz w Radomsku, czy rezerwowe zasilanie fermy hodowlanej w Bogumiłowicach.

 

Jednym z ciekawszych i znaczących przedsięwzięć była zmiana rozwiązania docelowego zasilania placu budowy elektrowni oraz obiektów zaplecza inwestora i przedsiębiorstw budowlano-montażowych w Rogowcu. Zapotrzebowanie mocy szczytowej wg. "Wytycznych realizacji inwestycji" wynosiło 16MVA. Podjęte w tym dokumencie i w zatwierdzonych założeniach techniczno-ekonomicznych rozwiązania nie były optymalne. Proponowana przez jednego z członków koła SEP zmiana rozwiązania na oszczędniejsze i łatwiejsze w realizacji, mimo poparcia dyrektora, nie znalazła aprobaty jednostki nadrzędnej. Wobec tego staraniem SEP sprawa została przeniesiona na forum opinii społecznej. Na zebraniu nazwanym "Wolna Trybuna SEP" z udziałem osób, które kwestionowaną decyzje podjęły, czy też podtrzymywały poddano ją publicznej dyskusji. Pozycja w hierarchii służbowej dyskutant na zebraniu "Wolnej Trybuny SEP" nie miała znaczenia. Liczyła się wyłącznie argumentacja merytoryczna i ona zwyciężyła. Zmiana rozwiązań technicznych zasilania elektrycznego budowy elektrowni i zaplecza budowy zaproponowana przez członka SEP i przez Stowarzyszenie pilotowana przyniosła w 1975 roku niebagatelną oszczędność kosztów inwestycyjnych w wysokości 45 047 000 ówczesnych złotych. "Wolna Trybuna SEP" w latach 1975-1986 była wielokrotnie zwoływana i choć nie zawsze spełniała oczekiwania wnioskodawców, to z upływem czasu ukształtowała różnorakie formy uczestnictwa SEP w przygotowywaniu decyzji techniczno-ekonomicznych podejmowanych przez dyrekcje zakładu.

 

W latach 1975-1976 Ebwb nie miała własnej siedziby. Korzystała z wynajętych, często odległych od siebie lokali. Pracownikom, których z miesiąca na miesiąc coraz więcej zatrudniano, brakowało kwater. Był potrzebny własny hotel pracowniczy, ale nie było środków na jego budowę. Opisane oszczędności w kosztach inwestycyjnych pozwoliły wprowadzić do planu inwestycyjnego budowę hotelu pracowniczego obliczonego na 200 miejsc hotelowych i tymczasową siedzibę Ebwb. W końcu 1976 r. Dyrektor Ebwb powierzył kołu SEP adaptację części parteru hotelu będącego w budowie na potrzeby klubu SEP. Całe koło liczące wtedy 15 członków brało udział w realizacji tego zadania. Społecznie opracowano projekt funkcjonowania klubu, aranżacji jego wnętrz i wyposażenia.

 

Z dużym zaangażowanien członkowie koła wykonywali prace instalacyjne, montaż boazerii, ażurowych przegród i drzwi, czy też najnowocześniejszej na owe czasy aparatury audiowizualnej. Już w lipcu 1977 r. Klub częściowo został oddany do użytku. 29.12 tegoż roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu SEP "Energetyk", a w trzy dni później pierwszy w Elektrowni Bełchatów "Bal Energetyka". Klub SEP z kawiarnią w stylu retro, barem, biblioteką fachową, czytelnią czasopism, pokojami dla brydżystów, szachistów i koła SEP dobrze służył samokształceniu, organizowaniu zebrań naukowo- technicznych, imprez kulturalno-rozrywkowych, spotkaniom towarzyskim i wypoczynkowi po pracy. Do końca 1978 r. był prowadzony przez koło SEP. Od 1.01.1979 r. został przekazany administracji służb pracowniczych Ebwb. Koło SEP zachowało dla swych potrzeb jeden pokój i prawo pierwszeństwa w korzystaniu z klubu przy organizowaniu własnych imprez. Klub Energetyk do dzisiaj prowadzi bogatą działalność kulturalno-rozrywkową i jest znaczącą placówką w życiu kulturalnym miasta.

Opiekun strony:  Zbigniew Załęczny

Administracja, projekt i wykonanie strony: Tomasz Pawelus

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022. Ostatnia aktualizacja 01.05.2022r.  v.1.43