Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Piotrków koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów

 

logo Inpe Logo SEP

Współpraca koła SEP

Współpraca koła SEP z macierzystym zakładem i działalność naukowo-techniczna

 

Od 1977 r. Dzięki uruchomieniu własnego klubu, Koło rozwinęło działalność samokształceniową i naukowo-techniczną. Skupiono w niej uwagę na rozwiązaniach technicznych elektrowni, budowanej po raz pierwszy w kraju z blokami 360 MW. Założenia generalne zatwierdzone w 1973 r. Pozostawiały duże możliwości poszukiwania rozwiązań optymalnych, które wybierano z udziałem inwestora bezpośredniego.

 

W tym czasie ważyły się losy i kształt przyszłej Elektrowni Bełchatów I, jej wielkość, rozwiązania techniczne, dobór aparatury, maszyn i urządzeń. Wszystko było nowe, po raz pierwszy zdecydowano się budować bloki 360MW zamiast dotychczasowych opracowanych technologicznie bloków 200MW. Koncepcje szeregu rozwiązań opracowano wariantowo, szukano rozwiązań optymalnych, przy czym wiele zależało od nowatorskich, śmiałych decyzji inwestora. Trzeba było decydować: dwie elektrownie po 6 bloków czy jedna 12 blokowa, wyprowadzenia mocy zlokalizowane od strony chłodni kominowych liniami 220 i 400kV, kablowymi czy napowietrznymi, urządzenia i aparatura krajowa czy importowana itd. Rodziła się największa na świecie elektrownia na węglu brunatnym. Powstawała niemałym wysiłkiem całego społeczeństwa, całego potencjału gospodarczego kraju. Wszystko to, stanowiło, dla członków SEP, wyzwanie, któremu trzeba było sprostać. Koło SEP organizowało sympozja i seminaria z udziałem projektantów, na których propozycje rozwiązań mogły być i były dyskutowane przez służby inwestora, wykonawców robót i tworzącej się eksploatacji elektrowni. Wykorzystywano bieżące doświadczenia montażowe i eksploatacyjne. 10.02.1978 r. W Klubie "Energetyk" odbyło się ważne dla działalności koła, ale także dla innych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, wydarzenie. W wyniku spotkania Prezesów SEP, SIMP, SITG, PZTIB z dyrektorami Elektrowni Bełchatów, kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Generalnej Dyrekcji Budowy Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego zostało podpisane porozumienie w sprawie udziału SNT w budowie Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów. Wkrótce po tym został przy Zarządzie głównym SEP utworzony Komitet SNT d/s Budowy ZGE Bełchatów. Elektrownię Bełchatów w tym Komitecie reprezentowali Dyrektor Techniczny mgr inż. Lech Balcerowski i Prezes koła SEP inż. Tadeusz Malinowski. Komitet działał do 1982 r. W tamtych czasach jego społeczne oddziaływanie na wykonawców robót i dostawców urządzeń miało znaczący wpływ na przebieg realizacji inwestycji. Inspirowane przezeń sympozja i seminaria naukowo-techniczne, organizowane we współpracy z "Energoprojektem", inwestorem, dostawcami urządzeń energetycznych, generalnym podwykonawcą i podwykonawcami wnosiły postęp w rozwiązaniach technicznych i technologii robót.

 

Od 1977 r. Dzięki uruchomieniu własnego klubu mogło koło rozwijać działalność samokształceniową i naukowo-techniczną. Prowadzono więc intensywne samokształcenie. Odbywały się spotkania pracowników inżynieryjno-technicznych, w czasie których jeden z nich referował wybrany temat z "Założeń Techniczno-Ekonomicznych Elektrowni Bełchatów" uzupełniając własnym komentarzem i opinią na tle doświadczeń budowlano-montażowych i eksploatacyjnych elektrowni z blokami 200MW. Był to bardzo ważny cykl samokształcenia dla późniejszego opanowania wiedzy o projektowanych układach i obiektach nieznanej jeszcze w krajowym budownictwie elektrowni z prototypowymi blokami 360MW na węgiel brunatny. Równolegle organizowano odczyty i seminaria, często z udziałem projektantów i konstruktorów, czy też dostawców maszyn i urządzeń zaangażowanych w procesie przygotowania inwestycji. Chętnie w nich uczestniczyli zwłaszcza projektanci. Seminaria te, dzięki dyskusji i opinii przedstawicieli inwestora, ułatwiały dokonanie wyboru wariantów możliwych rozwiązań.

 

Od 1980 r Koło SEP we współpracy z macierzystym zakładem zorganizowało pierwszą krajową konferencję naukowo-techniczną PT. "Bloki energetyczne 360MW". Zaprezentowano w niej rozwiązania techniczne pierwszej w kraju elektrowni z blokami 360MW. Wygłoszono 9 referatów i 3 koreferaty opublikowane w materiałach konferencyjnych. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska energetyków. Uczestniczyło w niej 120 osób, reprezentujących biura projektowe, konstruktorów i dostawców urządzeń energetycznych oraz wykonawców robót budowlano-montażowych i elektrowni. W 1985 r. Koło SEP zorganizowało kolejną dwudniową konferencję pt. "Doświadczenia montażowe i eksploatacyjne bloków energetycznych 360MW". Obradowała na sesjach plenarnych i 5 problemowych; zaprezentowano na nich 3 referaty generalne, 10-w grupie "Kocioł BB 1150 z urządzeniami pomocniczymi", 13- w grupie "Turbina 18 K360", 13- w grupie "Rozwiązania części elektrycznej i AKPiA", 8- w grupie "Gospodarka remontowa i pozablokowa" i 3 w grupie "Projektowanie-Środowisko-Niezawodnność bloków". Referaty zostały rozesłane 120 uczestnikom przed konferencją.

 

W 1986 r. Koło SEP zorganizowało 1-dniowe sympozjum pt. "Realizacja wniosków z doświadczeń montażowych i eksploatacyjnych bloków 360MW", w którym uczestniczyły 64 osoby z 16 instytucji. W 1982 r. Wspólnie z SITG przy kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów zorganizowało Koło kolejną konferencję naukowo-techniczną pt. "Ochrona środowiska w Zagłębiu Górniczo-Energetycznym Bełchatów". 100 uczestników wysłuchało 7 referatów, komunikaty i referaty. Kolejna 2-dniowa krajowa konferencja naukowo-techniczna pt. "Ochrona Środowiska naturalnego w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym" została zorganizowana wspólnie z SITG przy KWBB i SITLiD Oddziału Łódzkiego z udziałem przyrodników, rolników, leśników, władz i instytutów naukowych ochrony środowiska. Uczestniczyło w niej 230 osób z ponad 100 instytucji, którym rozesłano przed konferencją materiały zawierające 4 referaty generalne i 31 problemowych, a po konferencji wnioski. Referaty recenzowane przez AGH w Krakowie uzyskały wysoką ocenę. Bardzo dobrze oceniły merytoryczne oraz organizacyjne przygotowanie i przebieg konferencji czasopisma techniczne i inne zainteresowane problematyką ochrony środowiska.

 

W 1987 r. zostało zorganizowane wspólnie z SITG przy KWBB pod protektoratem Sejmowej Komisji Paliw i Energetyki Krajowe Sympozjum pt. "Efektywność energetyki opartej na węglu brunatnym- perspektywy jej rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem ZGE Bełchatów". Uczestniczyło w nim 105 osób z kilkudziesięciu instytucji.

W latach 1993, 1995, i 1997 koło, we współpracy z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej i Elektrownią Bełchatów zorganizowało 3 kolejne konferencje naukowo-techniczne; pt. "Potrzeby własne elektrowni-Eksploatacja, Remonty, Modernizacja". W każdej z nich uczestniczyło ponad 100 uczestników. Kolejną czwartą konferencję zorganizowaną w 1999 r. rozszerzono tematycznie, przyjmując nazwę: "Elektrownie cieplne- modernizacja, eksploatacja, remonty".

W 1996 r. z inicjatywy Koła SEP zostało zorganizowane we współpracy z Instytutem Elektroenergetyki politechniki Łódzkiej i Elektrownią Bełchatów 2- dniowe międzynarodowe seminarium naukowo-techniczne pt. "Wysokosprawne bloki energetyczne". Uczestniczyło w nim ponad 150 osób z kraju i zagranicy. Obok uczestników z krajowych elektrowni, biur projektowych, politechnik i instytutów naukowo-technicznych, zakładów remontowych energetyki i produkujących urządzenia oraz aparaturę dla energetyki, liczną grupę stanowili przedstawiciele firm, koncernów i instytucji zagranicznych takich jak: ABB-Kraftwerke A/G Mannheim, Electricite de France, Elsamprojekt A/S, GEC ALSTHOM Stein Industrie, Honeywell, RWE Energie AG, Steinmueller i VEAG. Wyniki dyskusji wskazały na celowość budowy w Elektrowni Bełchatów II bloków energetycznych z kotłami pyłowymi na parametry nadkrytyczne alternatywnie 2x400MW lub 1x800MW, z nowoczesnymi rozwiązaniami, zapewniającymi osiągnięcie możliwie wysokiej sprawności i niezawodności.

 

Obok konferencji sympozjów i seminariów o szerokim zasięgu, koło organizowało i nadal organizuje liczne, mniejsze, służące rozwiązaniu określonych problemów. Do takich należy przykładowo zaliczyć sympozja: pt. "Układ nawęglania w obrębie bloku z uwzględnieniem automatycznej regulacji obciążenia kotła" zorganizowane w 1987r. (6 referatów, 34 uczestników z 8 instytucji) i "Stosowanie dodatków do paliw przeciwko szlakowaniu kotłów ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Elektrowni Bełchatów" zorganizowane w 1989 r. Z udziałem firmy "Pentol" (4 referaty- 47 uczestników, głównie z elektrowni cieplnych i elektrociepłowni) czy też seminaria takie jak: "Problemy eksploatacyjne systemów KSWDB w Elektrowni Bełchatów (1988 r. 4 referaty, 22 uczestników z 9 instytucji), "Układy automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej bloków Elektrowni Bełchatów" (1990 r.), "Automatyka samoczynnego załączania rezerwy potrzeb własnych bloków 360 MW elektrowni Bełchatów w stanach głębokich awarii systemowych (1990 r.), "Tyrystorowe zespoły napędowe do silników wysokiego napięcia" (1991 r.), "Doświadczenia eksploatacyjne z zastosowaniem układów tyrystorowych do sterowania napędów nawęglania (1991 r.). Niektóre z nich jak np. "Prawo wynalazcze i jego funkcjonowanie w praktyce" (w 1985 r. I drugie w 1986 r.) czy "Postęp i wynalazczość w BOP" były organizowane na potrzeby własne i innych zakładów Centralnego Okręgu Energetycznego oraz Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Opisane konferencje, sympozja i seminaria są dobitnym przykładem działalności Koła na rzecz macierzystego zakładu i równoczesnej realizacji własnych celów statutowych. Tak ukierunkowana działalność Koła została przez Elektrownię Bełchatów w budowie doceniona w 1977 r. deklaracją i przyjęciem zobowiązań członka zbiorowego SEP.

 

Dorobek naukowo-techniczny członków koła jest coraz częściej prezentowany na odczytach, seminariach, sympozjach i konferencjach organizowanych gdzie indziej i w Elektrowni Bełchatów. Wzrasta też ilość publikacji członków SEP zamieszczanych w materiałach seminaryjnych, czy konferencyjnych, w czasopismach technicznych ogólnopolskich i w "Zeszytach Naukowo-Technicznych Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów". W 1994 r. z inicjatywy Koła SEP został przygotowany cały 12 nr miesięcznika "Energetyka" poświęcony Elektrowni Bełchatów. Zamieszczono w nim wybór 18 najnowszych publikacji członków Koła. Znaczące osiągnięcia naukowo-techniczne od 1997 r. Są wyróżniane dorocznymi, 3-stopniowymi nagrodami im. Kazimierza Szpotańskiego "Za osiągnięcia w działalności naukowo-technicznej w Elektrowni Bełchatów", ustanowionymi przez Zarząd Koła SEP i Dyrektora Elektrowni Bełchatów.

 

Dotychczas nagrody im. Kazimierza Szpotańskiego przyznano:

w 1987 r.

 

I - inż. Wincentemu Bekasiakowi

II - dr inż. Krzysztofowi Domagale

III - mgr inż. Tadeuszowi Leszczyńskiemu

w 1988 r.

 

I - mgr inż. Markowi Siczyńskiemu

II - mgr inż. Waldemarowi Graczykowskiemu

w 1989 r.

 

II - inż. Tadeuszowi Malinowskiemu

II - mgr inż. Janowi Musiałowi

III - mgr inż. Jerzemu Antczakowi

w 1990 r.

 

I - mgr inż. Ryszardowi Michalczykowi

II - mgr inż. Szymonowi Kosińskiemu

III - mgr inż. Krzysztofowi Chwiałkowskiemu

w 1991 r.

 

I - dr inż. Krzysztofowi Domagale

II - mgr inż. Zdzisławowi Markiewiczowi

II - mgr inż. Januszowi Bielcowi

III - mgr inż. Jerzemu Medyńskiemu

w 1992 r.

 

I - prof. dr hab. Inż. Januszowi Skierskiemu

III - mgr inż. Janowi Zakowi

w 1993 r.

 

I - mgr inż. Eugeniuszowi Bilkowskiemu

II - mgr inż. Mirosławowi Gierasowi

III - mgr inż. Krzysztofowi Pędziwiatrowi

w 1994 r.

 

I - mgr inż. Grażynie Bednarek

II - inż. Sławomirowi Hejakowi

III - inż. Ireneuszowi Stępniewskiemu

w 1995 r.

 

I - inż. Tadeuszowi Malinowskiemu

II - mgr inż. Piotrowi Frączkowskiemu

III - mgr inż. Jerzemu Łukaszewskiemu

w 1996 r.

 

I - mgr inż. Edwardowi Czarzastemu

II - mgr inż. Józefowi Kopaczewskiemu

III - inż. Wojciechowi Dudkowi

w 1997 r.

 

I - mgr inż. Edwardowi Miderze

II - mgr inż. Tadeuszowi Banasiakowi

III - mgr inż. Tadeuszowi Pabjańczykowi

III - inż. Józefowi Muskale

w 1998 r.

 

I - mgr inż. Włodzimierzowi Tomczykowi

II - mgr inż. Władysławowi Bączyńskiemu

III - mgr inż. Markowi Trojanowskiemu

w 1999 r.

 

I - mgr inż. Mirosławowi Gierasowi

II - mgr inż. Jerzemu Łukaszewskiemu

III - dr inż. Tomaszowi Kotlickiemu

w 2000 r.

 

I - mgr inż. Włodzimierz Pomykała

II - mgr inż Arkadiusz Ciążyński

III - dr inż. Andrzej Oziemski

 

Oprócz konkursu im. Kazimierza Szpotańskiego od 1987 r. Koło SEP organizuje corocznie " Konkurs o Puchar Prezesa Koła SEP" przyznawany za najciekawszy projekt wynalazczy z dziedziny elektroenergetyki, przyjęty do zastosowania w Elektrowni Bełchatów. Również wyniki tego konkursu są ogłaszane z okazji "Dnia Energetyka" na "Sympozjum u Zeusa".

 

Koło SEP wniosło też znaczący wkład w przygotowanie kadr nadzoru inwestycyjnego i eksploatacji. Ponad 50 elektryków pracujących w Elektrowni Bełchatów dzięki zorganizowanej współpracy i pomocy SEP uzyskało uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji elektrycznych. Większość szczegółowych instrukcji eksploatacji układów i urządzeń elektrowni została napisana przez członków koła.

 

Koło SEP w ramach działalności statutowej prowadzi kursy szkoleniowe doskonalenia zawodowego i przygotowawcze do egzaminu dla uzyskania różnorakich uprawnień zawodowych. Od 1993 r. prowadzi Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Piotrkowskiego SEP, będący zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty niepubliczną placówką oświatową.

Koło opiekuje się merytorycznie praktykantami i stażystami inżynieryjno-technicznymi w Elektrowni Bełchatów. Opieka ta ma wieloletnią tradycję. Już w 1975 r. Koło SEP podjęło współpracę z Kołem Naukowym Elektryków Politechniki Łódzkiej. W latach 1975-1980 opiekowało się pracami studentów przebywających na letnich obozach naukowych w Elektrowni Bełchatów. Pod kierunkiem członków Koła SEP wykonali oni szereg przydzielonych im prac. Współpraca ta zaowocowała w 1980 r. nadaniem prezesowi Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów godności członka honorowego Koła Naukowego Elektryków Politechniki Łódzkiej. Wielu z ówczesnych studentów po podjęciu pracy w Elektrowni Bełchatów, swój pierwszy odczyt wygłaszało w Kole SEP, a dziś należy do elity Stowarzyszenia.

 

Ważną rolę w doskonaleniu zawodowym spełniają organizowane przez Koło SEP wycieczki techniczne i wyjazdy na konferencje, sympozja, seminaria, wystawy i targi techniczne. Od 1990 r. We współpracy z firmami krajowymi i przedstawicielami firm zagranicznych Koło SEP organizuje seminaria w Elektrowni Bełchatów. Prezentowane na nich referaty i pokazy dobrze służą ustawicznemu samokształceniu inżynieryjno-technicznych pracowników elektrowni. Niektóre z nich nawiązały stałą współpracę z Kołem SEP, dzięki czemu ma ono zapewniony stały dostęp do literatury fachowej i periodyków. Np. koncern ABB od kilku lat wspomaga Koło bezpłatnym nadsyłaniem miesięczników ABB Review i ABB-Technik.

 

Dużą pomoc w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu stanowią prenumerowane przez Koło czasopisma techniczne krajowe i zagraniczne a także gromadzona literatura fachowa. Od 1995 r. członkowie koła SEP otrzymują ogólnopolskie czasopismo wydawane przez ZG SEP w Bełchatowie pt. "Biuletyn INPE" zawierający bieżące informacje o normach i przepisach w zakresie szeroko rozumianej elektryki. Koło SEP prowadzi też działalność popularyzującą rolę energetyki i Elektrowni Bełchatów w gospodarce narodowej poprzez publikacje w czasopismach, informacje na organizowanych przez siebie i gdzie indziej imprezach oraz w czasie oprowadzania około 200 wycieczek krajowych i 30 zagranicznych rocznie po elektrowni.

Opiekun strony:  Zbigniew Załęczny

Administracja, projekt i wykonanie strony: Tomasz Pawelus

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022. Ostatnia aktualizacja 01.05.2022r.  v.1.43