INTEGRACJA CZŁONKÓW KOŁA SEP I POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

  Koło SEP wspomaga działalność socjalną zakładu organizując życie kulturalno-rozrywkowe i towarzyskie swych członków ze środków własnych i wydzielonych z funduszu socjalnego zakładu. Wyjazdy do opery i teatrów, wycieczki turystyczno-techniczne. Spotkania towarzyskie, ogniska, bale karnawałowe "Automatyka" i "Elektryka", spotkania 'Przy opłatku" lub noworoczne, a także imprezy kulturalno-rozrywkowe z okazji "Dnia Elektryka", czy "Sympozja u Zeusa" i "Spotkania u Hery", spotkania z zaprzyjaźnionymi zakładami i kołami SEP-u umacniają więzi Stowarzyszeniowe. Od 1987 r. Koło SEP organizuje "Sympozja u Zeusa". Ta pozornie niedorzeczna impreza została wpisana do kalendarza kulturalnego Bełchatowa. Sympozja u Zeusa niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem w macierzystym zakładzie i w otoczeniu. Wzbogacają obchody "Dnia Energetyka" popularyzują Elektrownię Bełchatów, SEP oraz służą integracji środowiska i dobrej zabawie. Druga doroczną imprezą organizowaną przez Koło SEP, jest "Bal Automatyka". Mniej elitarną i znacznie skromniejszą jest "Bal Elektryka" zapoczątkowany w 1977 r. w klubie SEP "Energetyk". Wizyty zaprzyjaźnionych kół i rewizyty koła przy Elektrowni Bełchatów, czy też wycieczki turystyczne, były zawsze łączone ze zwiedzaniem obiektów elektroenergetycznych i seminariami naukowo-technicznymi. Trzecią imprezą organizowaną od 1987 r. są obchody "Dnia Elektryka". Odbywają się w czerwcu, najczęściej w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Słok" w kawiarni, gdzie po okolicznościowym referacie i przyjęciu przy szwedzkim stole, kończą się przy ognisku, często z występami zespołów artystycznych.Te i inne imprezy wycieczkowe i kulturalno-rozrywkowe organizowane przez Koło służą integracji członków SEP. Są też skutecznym środkiem popularyzacji Stowarzyszenia i macierzystego zakładu w otoczeniu. Wywiady radiowe, telewizyjne, prasowe i artykuły w czasopismach technicznych, realizowane systematycznie przez koło przy różnych okazjach uzupełniane opisane środki popularyzacji. Jedną z większych imprez była uroczystość 20-lecia Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów obchodzona w czerwcu 1995 r. Uczestniczyli w niej wszyscy członkowie wspierający SEP, z którymi koło współpracuje, a także zaprzyjaźnione koła i przedstawiciele zakładów jak: ZWAR w Warszawie, KWBB, Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin i inne, z dyrekcja Elektrowni Bełchatów na czele. Z tej okazji został wybity medal pamiątkowy 20-lecia koła i wręczony działaczom i członkom wspierającym SEP oraz prezesom i przedstawicielom zaprzyjaźnionych kół i zakładów. W 1995 r. swój jubileusz 20-lecia obchodziła też Elektrownia Bełchatów. W czasie zorganizowanej z tej okazji uroczystego zebrania prezes SEP mgr inż. Cyprian Brudkowski wręczył Dyrektorowi Elektrowni Bełchatów, będącej od 1997 r. członkiem wspierającym SEP przyznaną jej Złotą Odznakę Honorową SEP. Na uroczystym zebraniu Koła SEP 8.09. tegoż roku dyrektor Elektrowni Bełchatów inż. Zbigniew Zakrzewski wręczył prezesowi SEP list gratulacyjny: "Z okazji 20-lecia działalności koła SEP w Elektrowni Bełchatów składam na ręce Pana Prezesa serdeczne gratulacje. Jubileusz ten jest wyrazem dorobku i uznania w polskiej energetyce oraz powodem do satysfakcji z uzyskanych osiągnięć. Sukcesy, a także liczne przedsięwzięcia koła SEP w zakresie dorobku naukowo-technicznego znalazły trwałe i znaczące miejsce w pozycji i historii naszego zakładu. Wraz z gratulacjami i słowami uznania przekazuję podziękowanie za znaczący wkład pracy na rzecz budowy i rozwoju Elektrowni Bełchatów...". W liście gratulacyjnym z tej samej okazji prezes ZG SEP m. in. pisze: Koło wasze, jedno z najliczniejszych w Stowarzyszeniu, od wielu lat wyróżnia się szczególnie aktywną, pełną społecznego zaangażowania działalnością zarówno dla dobra macierzystego zakładu, z którym jest ściśle związane, jak też dla Oddziału Piotrkowskiego SEP oraz dla całego Stowarzyszenia...". W końcu 1995, jubileuszowego roku Koła, 28.12 na spotkaniu zorganizowanym przez Oddział Piotrkowski SEP, Wojewoda Piotrkowski " W dowód uznania, za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju województwa piotrkowskiego" wręczył Kołu SEP przy Elektrowni Bełchatów Medal "20 lat Województwa Piotrkowskiego 1975-1995". Działalność koła SEP została też wysoko oceniona przez macierzysty zakład. W 1998 r. z okazji osiągnięcia przez Elektrownię Bełchatów pełnej mocy produkcyjnej 4320MW Koło zostało wyróżnione medalem pamiątkowym "Budowniczemu Elektrowni Bełchatów". W 1994 r. Wyróżniono kolejnym medalem wybitym z okazji zakończenia inwestycji Elektrowni Bełchatów. W 1995 r. z okazji 20-lecia Elektrowni Bełchatów Koło otrzymało kolejny medal pamiątkowy "20 lat Elektrowni Bełchatów - 1995".Wybrane, spośród wielu, wyrazy uznania dla 20-letniego dorobku i osiągnięć Koła charakteryzują też jego status społeczny i prestiż w Stowarzyszeniu, w macierzystym zakładzie i otoczeniu. Są też źródłem satysfakcji członków Koła, zwłaszcza jego działaczy oraz potwierdzeniem trafności wyboru metod i strategii działania, które przyniosły pełną realizację założonych celów, co bez obawy popełnienia błędu można nazwać sukcesem. Wyrazem uznania dla Koła i jego prestiżu we władzach miasta jest uchwała Rady Miejskiej Bełchatowa o nadaniu na wniosek Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów 8 ulicom miasta nazwisk wybitnych elektryków, zasłużonych dla kraju, gospodarki narodowej, elektryki i energetyki polskiej. Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów należy do czołówki najaktywniejszych kół w kraju. W ogólnopolskim konkursie o tytuł "Najaktywniejszego koła SEP", 11-krotnie uzyskało I miejsce i związane z tym nagrody. Za pierwsze miejsca uzyskane w trzech kolejnych latach, trzykrotnie uzyskało przechodnie proporce SEP na własność. W czerwcu 1998 jako pierwsze w kraju- Złotą Honorową Odznakę Stowarzyszenia Elektryków Polskich.