Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów przeprowadza szkolenia i egzaminy
w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego E i D.

Grupa 1 – elektroenergetyczna

Od 1 lipca 2022 r. , zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. poz. 1392), do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa wyżej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.


  Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku


  Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku


  Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę

Kontakt:
Piotr Kolasiński Tel. 783 996 064
Zbigniew Załęczny Tel. 783 996 237