1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Uchwalenie regulaminu WZK.

5. Wybór komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej.

6. Ogłoszenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną ważności WZK.

7. Wybory członka Zarządu Koła.

8. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyborów członka Zarządu Koła.

9. Zamknięcie zebrania.

Program Walnego Zebrania Koła nr 1 Oddziału Piotrkowskiego SEP przy Elektrowni Bełchatów.

11 sierpnia 2023 r.